Danh sách Trúng tuyển Xây dựng tổng hợp 12/08/2017

 Xây dựng tổng hợp 12/08/2017 tại Hiroshima, Nhật Bản:

STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán Công Việc Hợp Đồng Xuất Cảnh
1 TRỊNH VĂN KỲ 15.09.1989 THÁI NGUYÊN Máy công trình 3 năm 12.2017
2 LÊ VĂN CƯỜNG 10.11.1990 THANH HÓA Sơn 3 năm 12.2017
3 CHU VĂN HAI 18.07.1993  LẠNG SƠN Sơn 3 năm 12.2017
4 LƯU VĂN TÀI 05.07.1996 HẢI PHÒNG Dựng cốt thép 3 năm 12.2017
5 TRẦN VĂN HOÀNG 26.05.1996 THANH HÓA Dựng cốt thép 3 năm 12.2017
6 NGUYỄN MẠNH DOANH 23.3.1998 HÀ NỘI Dựng cốt thép 3 năm 12.2017
7 NGUYỄN VĂN DÀN 13.5.1993 HÀ NỘI Máy công trình 3 năm 12.2017
8 LÊ VĂN DUY 28.8.1993 THANH HÓA Máy công trình 3 năm 12.2017
9 TRỊNH VĂN HÒA 01.07.1994 THANH HÓA Máy công trình 3 năm 12.2017