Danh sách Xuất cảnh đơn hàng Thực phẩm 04/08/2017

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Công việc Hợp đồng Xuất cảnh
1 Trần Văn Quyền 12/09/1989 Thanh Hóa Cơ khí 3 năm 31/07/2017
2 Nguyễn Văn Dũng 23/01/1991 Đăk lăk Cơ khí 3 năm 31/07/2017
3 Ngô Công Hà 14/02/1993 Nghệ An Cơ khí 3 năm 31/07/2017
4 Nguyễn Đức Tiền 24/02/1993 Hà Tĩnh Cơ khí 3 năm 31/07/2017
5 Phạm Văn Chung 06/07/1990  Hà Nội Cơ khí 3 năm 31/07/2017
6 Nguyễn Văn Đức 25/10/1994 Bắc Giang Cơ khí 3 năm 31/07/2017
7 Bùi Văn Chính 21/02/1993  Bắc Ninh Cơ khí 3 năm 31/07/2017
8 Trần Văn Thiện 23/09/1994 Hải Dương Cơ khí 3 năm 31/07/2017
9 Đào Trung Dũng 01/01/1991 Hải Dương Cơ khí 3 năm 31/07/2017