Danh sách Xuất cảnh đơn hàng Thực phẩm 04/08/2017

Danh sách Xuất cảnh đơn hàng Thực phẩm (chế biến rau củ) 13/08/2017:

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Công việc Hợp đồng Xuất cảnh
1 Trần Thị Nhài 16/5/1995 Hưng Yên Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
2 Nguyễn thị Hoa 21/12/1998 Nghệ An Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
3 Từ Ngọc Chung 25/12/1990 Hà Nội Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
4 Nguyễn Thị Thu Thủy 5/10/1998  Hưng Yên Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
5 Nguyễn Thị Hương 30/9/1989  Nam Định Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
6 Nguyễn Thị Quỳnh 22/8/1997 Hà Tĩnh Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
7 Đoàn thị Hồng Nhung 2/11/1991 Hải Dương Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
8 Vũ Hải hậu 1/1/1994 Ha Nội Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
9 Nguyễn thị Trang 12/2/1995 Bắc Ninh Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
10 Nguyễn Ngọc Huyền 26/5/1986 Phú Yên Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
11 Nguyen Huyen Trang 2/8/1996 Ha Noi Thực phẩm 3 năm 13/08/2017
12 Nguyễn THị Huế 15/12/1989 Hải Phòng Thực phẩm 3 năm 13/08/2017